Please wait...

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trong bối cảnh chống dịch Covid - 19

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 2185/UBCK-GSĐC ngày 31/03/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trong thời kỳ chống dịch Covid-19. 

 

 

Trong bối cảnh dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo hoạt động trên thị trường chứng khoán được đảm bảo an toàn ổn định thông suốt trên mọi tình huống. UBCKNN đề nghị các công ty kiểm toán phối hợp chặt chẽ với đơn vị được kiểm toán, tạo điều kiện để công ty đại chúng công bố BCTC năm 2019 được kiểm toán theo thời hạn quy định.

Trên cơ sở công văn của UBCKNN, VACPA đề nghị:

1 – Căn cứ yêu cầu, công việc kiểm toán đang triển khai, các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán: Xây dựng kế hoạch, bố trí nhân sự, người lao động để đảm bảo các hoạt động thiết yếu được thực hiện nhằm phục vụ hoạt động của thị trường chứng khoán;

2 – Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc họp, xử lý và giải quyết các công việc, đồng thời hỗ trợ nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà (nếu có thể);

3 – Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, ban chỉ đạo quốc gia và của địa phương về phòng, chống dịch Covid – 19 tại Công ty để tránh lây nhiễm dịch bệnh.

4 – Trường hợp có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời với UBCKNN để xem xét, giải quyết.

Ông/Bà vui lòng xem công văn số 2185/UBCK-GSĐC của UBCKNN đính kèm dưới đây.

Trân trọng./.

 

File đính kèm:

hoa toc cua UBCKNN gui DNKiT duoc chap thuan.pdf

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 315

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thong ke