Please wait...

 

Đề xuất nội dung cập nhật kiến thức cho Thẩm định viên về giá năm 2020

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

Số: 11 /2020/CV/HTĐGVN

V/v: Đề xuất nội dung cập nhật kiến thức cho Thẩm định viên về giá năm 2020

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

      

Hà nội, Ngày 15 tháng 1 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

 

 

            Thực hiện Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

            Để phục vụ việc “Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá” (Cập nhật kiến thức về thẩm định giá) cho các đối tượng được quy định tại Điều 22, Thông tư số 204/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

            Hội Thẩm định giá Việt Nam đề xuất các nội dung cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2020 như sau:

            CHUYÊN ĐỀ 1Phương pháp ước lượng tỷ suất vốn hóa trực tiếp (Direct capitalization rate) và tỷ suất vốn hóa (Capitalization rate) trong tiếp cận thu nhập (The Income approach)

           CHUYÊN ĐỀ 2Các lỗi thường gặp trên thực tế khi áp dụng quy trình thẩm định giá tài sản, biện pháp khắc phục.

            CHUYÊN ĐỀ 3Phương pháp xác định giá trị lịch sử truyền thống, văn hóa doanh nghiệp trong xác định doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

           CHUYÊN ĐỀ 4Phương pháp định giá các khoản nợ trong hoạt động tín dụng thực tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Đăng Website

- Lưu VT

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thong ke